Wet Bescherming Persoonsgegevens

Volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), worden persoonsgegevens en gegevens omtrent de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelen de zorgvuldige behandeling van de gegevens en de Registratiekamer ziet toe op naleving van deze regels.

In de praktijk betekent dit dat alle informatie die u aan de logopedist verstrekt en die wordt opgenomen in het patiëntendossier onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt. De logopedist mag deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven. Ook mag de logopedist geen gegevens bij anderen opvragen zonder uw toestemming.

Zie ook ons privacyreglement.

KLACHTENREGELING

Wij doen er alles aan om goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de aangeboden zorg, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Via de link vindt u onze klachtenregeling.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Het kan zijn dat wij te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de meldcode en stappenplan Logopedie en Kindermishandeling en Huiselijk geweld opgesteld door de NVLF. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in stappen wat de logopedist moet doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Via de link vindt u meer informatie over de meldcode voor professionals.